Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af altangange
Der vaskes og fejes så ofte, det er nødvendigt.
 
3. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen. Såfremt der ved nedbæring af affald sker forurening, skal den nødvendige rengøring dog straks foretages af beboeren.
 
4. Affald
De opstillede containere er beregnet til husholdningsaffald og genbrug. Affald skal sorteres efter Sønderborg Forsynings vejledning.
 
5. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til administrationen hurtigst muligt. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra.
 
6. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.

 7. Husdyr
Husdyr må ikke holdes. Det er dog tilladt, at holde en kat, såfremt det overholdes:
v     at katten ikke må færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden,
v     kattegrus skal være forsvarligt emballeret når det smides i affaldscontaineren.
 
8. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Parabol
Parabolen monteres på østgavlen af bygningen, og ledningen trækkes på loftet.
Arbejdet udføres uden udgifter for SAB. Der skal ske retablering når antennen nedtages eller ved en evt. fraflytning
Inden arbejdet igangsættes, skal der indbetales et depositum til SAB på kr. 1.000,00.
 
10. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
11. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

12. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
13. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
14. Orden
God husorden skal iagttages.
 
15. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 05.04.2016.