Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til at henstille genstande.
 
2. Renholdelse af trapper
Renholdelse af trappearealer påhviler ikke beboerne.
2.a Rebslagergade - Rengøring foretages af et rengøringsfirma men det henstilles til at beboerne så vidt muligt, at holde orden og undgå hærværk.
 
3. Renholdelse af fælles pulterrum m.v.
Renholdelse af fælles gård, gade og haveanlæg påhviler ikke beboerne. Såfremt der ved nedbæring af affald sker forurening, skal den nødvendige rengøring dog straks foretages af beboeren.
3.a Rebslagergade - Genstande der oplagres/henstilles i fælles pulterrum skal være mærket med navn og adresse.
 
4. Affald
Husholdningsaffald må kun henkastes i de opstillede containere.
4. a Rebslagergården – Fællesarealer skal holdes fri for indbo, inventar, affald m.v.
 
5. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
5. a Kærbo - Der er fællesvaskeri i Søstjernevej, blok 1, maskinerne må benyttes på hverdage kl. 07.00 – 20.00, samt søn- og helligdage kl. 10.00 – 19.00.
5. b Rebslagergade – Der er fællesvaskeri i Rebslagergården, Maskinerne må benyttes alle dage mellem kl. 07.00 og 19.00.
Lokale og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt.
 
6. Cykler
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum.
 
7. Døre til fællesarealer
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
 
8. Husdyr
Rebslagergade og Kærvej - Husdyr må ikke holdes.
 
9. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner/parabol og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenne-anlæg særligt vedtagne regler.
 
10. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
11. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

12. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
13. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
14. Terrasser m.v.
Terrasser og andre faste anlæg, som forefandtes ved indflytningen, eller som senere anlægges af afdelingen, kan forandres med foreningens tilladelse.

15. Orden
God husorden skal iagttages
 
16. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
17. Rebslagergården
Genstande, der oplagres/henstilles, skal være mærket med navn og adresse.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 06.04.2016