Historie

Sønderborg Andelsboligforening blev stiftet den 6. maj 1938. Ifølge vedtægterne er det foreningens formål at bygge og administrere beboelsesejendomme efter gældende regler for almene boligorganisationer.


At det er en almen boligorganisation betyder

- At den drives i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger m.v.
- At foreningens vedtægter er godkendt af Sønderborg Kommune
- At Sønderborg Kommune fører tilsyn med foreningen.

Foreningen skal bygge og administrere beboelsesejendomme til kostprisen. Det vil sige at foreningen ikke tjener penge til nogen.

Huslejen retter sig efter udgifterne på den måde, at den skal være tilstrækkelig stor til at dække ejendommens omkostninger. Det vil navnlig sige prioritetsydelser og udgifter til renholdelse og administration, skatter og afgifter, vedligeholdelse samt henlæggelser til fornyelser og istandsættelser.

For at kunne leje en bolig i foreningen skal man være medlem.

Opbygning

Sønderborg Andelsboligforening består af en hovedforening og et antal boligafdelinger samt Håndværkergården, der er en selvstændig afdeling.
Sønderborg Andelsboligforening er en demokratisk forening, som efter vedtægterne styres af beboerne.

Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed og for hver enkelt afdeling laves et årsregnskab.

Hovedforeningen varetager den daglige administration af afdelingerne, det vil sige udarbejder budgetter og regnskaber, planlægning af opgaver vedrørende vedligeholdelse, udlejning, opkrævning af husleje og lignende.

Beboerdemokrati

Lovgivningen har fastlagt hvordan beboerdemokratiet skal virke.
Beboerdemokrati betyder, at man som beboer har mulighed for at få indflydese på hvad der besluttes i afdelingen. Beboerdemokratiet betyder, at beboerne har medindflydelse på hvad huslejen skal bruges til og de regler, som er nødvendige, når mange skal bo sammen og være fælles om mange ting - for eksempel vaskeri, legepladser og grønne områder.
Beboerne vælger blandt beboerne en afdelingsbestyrelse, som i det daglige har kontakten til administrationen og foreningens hovedbestyrelsen. Mindst én gang årligt afholdes beboermøde, hvor afdelingens regnskab og budget behandles. Hér behandles også forslag til ændringer i ordensregler og endelig er der valg til afdelingsbestyrelsen samt repræsentantskabet.

Organisation

Repræsentantskabet
Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af foreningens hovedbestyrelse og de valgte repræsentanter for de enkelte afdelinger.

Repræsentantskabet træffer beslutning om nybyggeri, væsentlige forandringer, nedlæggelse eller salg af en afdeling, ændring af vedtægterne og opløsning af foreningen. Her træffes også endelig beslutning om hvilken vedlige- holdelsesordning der skal være gældende i foreningen.

Foreningens hovedbestyrelse
Foreningens hovedbestyrelse har den overordnede ledelse af hvad der vedrører foreningen og dens afdelinger. Bestyrelsen skal sørge for at foreningens virke følger gældende regler.

Afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelse. Inden for det godkendte budget bestemmer afdelingsbestyrelsen hvad der skal laves af vedligeholdelse og forbedringer i afdelingen. Beslutningen om drift og brug af fælleslokaler, samt fritidsaktiviteter og lignende i afdelingen hører også under afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver. Opgaverne udføres i et tæt samarbejde med administrationen og ejendomsfunktionærer (i de afdelinger som har ejendomsfunktionær).