Målsætning

A. Nybyggeri

SAB ønsker at bevare en aktiv byggepolitik og til enhver tid altid gøre os klart:

 • Hvilket slags byggeri - der er behov for
 • Hvad slags byggeri - vi ønsker at bygge
 • Hvilken målgruppe - vi ønsker at bygge til

Der skal til stadighed være overvejelser om grundkøbs-anskaffelser, køb og optioner.

Alle projekter skal: 

 • Ledsages af behovsanalyse (bl.a. ventelister) 
 • Ledsages af total økonomiske vurderinger
 • Ledsages af vurderinger af ressource forbrug (så lavt forbrug som muligt)
 • Ledsages af tilbud til beboerne om valgmuligheder ved indretning af boligen.

B. Byfornyelse

SAB ønsker at deltage aktivt i byfornyelse.

 • Løbende overvejelser om opkøb af private ejendomme til byfornyelse og almen brug.

C. Renoveringer

SAB ønsker, at boligerne skal være af tidssvarende standard.

 • Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en tilstandsvurdering
 • Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en behovsanalyse
 • Beboerne skal inddrages i renoveringsprojekter.

D. Råderet

SAB vil give beboerne mulighed for at gøre egen bolig individuel efter ønsker og behov indenfor de gældende regler for råderet i egen bolig.

 • Råderetskataloger (udvidet positivliste)
 • Lån via afdelingens midler eller eksternt imod lejeforhøjelse.

E. Administration/økonomi

SAB vil sikre, at omkostningerne holdes på et rimeligt niveau.

 • Administrationsbidraget skal afspejle det reelle forbrug
 • Sammenlægning af mindre afdelinger har høj prioritet - målet er ca. 150 lejemål pr. afdeling
 • Der skal skriftlige arbejdsgange
 • Der skal forefindes stillingsbeskrivelser.

F. Udlejning

SAB vil sikre, at udlejningsreglerne følger med tiden.

 • Udlejningspolitikken skal løbende vurderes og evt. justeres.

G. Miljø
 

 • SAB vil undgå brug af sprøjtemidler.
 • SAB vil arbejde for miljøforbedrende foranstaltninger.
 • SAB vil skabe et godt bo-miljø.
 • SAB skal udvikle metoder til at undersøge medlemmernes og beboernes krav og ønsker.

H. Informations- og markedsføring 

SAB vil aktivt medvirke i medier og informationskanaler.

 • Formand og forretningsfører informerer og udtaler sig til pressen
 • Hjemmesiden på Internettet videreudvikles
 • Debatforum på nettet videreudvikles
 • Beboerbladet ”Lydpotten” udsendes til beboerne 4 gange årligt

I. Dispositionsfonden
 

 • Udlån til nye afdelinger - løbetid op til 50 år
 • Investeringsramme – 5 mill. kr.
 • Udlån til modernisering/forbedringer – løbetid op til 30 år
 • Investeringsramme – 5 mill. kr.


J. Uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne 

SAB ønsker at styrke bestyrelserne i rollen som beslutningstagere..
Tilbyde kurser til afdelingsbestyrelsesmedlemmer som minimum indenfor:

 • Introduktion til beboerdemokrati
 • Budget og regnskab
 • Tilbyde afdelingsbestyrelses-seminar 1 gang årligt

K. Medarbejdere/personale

SAB vil sikre, at personalet er uddannet, så de kan medvirke til gennemførelsen af målsætningen.

 • Der skal foreligge en politik for uddannelse af personale.

SAB ønsker at opretholde en beboerrådgiverordning.

L. Håndværkergården

SAB vil via Håndværkergården sikre beboerne konkurrencedygtige håndværkerydelser af god kvalitet. Håndværkergården eksisterer på markedsmæssige vilkår og skal sikre konkurrence således, at beboerne får udført arbejde til den rigtige pris. Håndværkergården medtages i alle udbud og budgetterer ikke med overskud.


Målsætninger:

 1. Tilbudsgivning
  Vi vil sikre at beboeren/afdelingen modtager et tilbud inden for rimelig tid og bidrage med erfaring, ideer og faglig kompetence for, at opfylde beboerens ønske og forventning bedst muligt.
 2. Kundetilfredshed (ekstern dialog)
  Vi vil skabe direkte dialog med beboeren og arbejde for, at få afstemt/afklaret kundens forventning til opgaven.
 3. Kundetilfredshed (intern dialog)
  Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender virksomhedens mål og inddrages i problemstillinger og evaluering af opgaver.
 4. Kvalitetssikring (fejl og mangelafhjælpning)
  Vi vil sikre en hurtig og tilfredsstillende fejl og mangelafhjælpning, samt vie kunden en positiv oplevelse ved henvendelse herom.
 5. Kvalitetssikring (kvalitet og finish)
  Vi vil udføre arbejdet håndværksmæssig korrekt og sikre, at alle medarbejdere efterlever virksomhedens krav.
 6. Tværfaglige projekter
  Vi vil sikre effektiv løsning af opgaver med flere faggrupper involveret
 7. Økonomi 
 8. Vi vil overholde budgettet, og drive lønsom og konkurrencedygtig forretning

 

M. Forsyningsvirksomheder

SAB vil nøje følge, hvad der sker i vore forsyningsvirksomheder.
Fjernvarme, el-forsyning, vandforsyning, antenneforening m.v.

 1. Forsøge at få hovedbestyrelsesmedlemmer valgt ind i bestyrelserne
 2. Hvis pkt. 1 ikke er muligt, forsøge at få beboere valgt ind.

N. Bestyrelsen

Sikre god kontakt til afdelingsbestyrelserne.

 • Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal være til rådighed for afdelings- bestyrelsen i deres mødeaktivitet.
 • Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal til afdelingsmøderne give en status i forhold til målsætningsprogrammet.

SAB skal arbejde for et tættere samarbejde med andre boligorganisationer.

 • Udvikle fælles byggepolitik
 • Udvikle fælles behovsanalyser
 • Udvikle fælles IT 
 • Arbejde for et administrativt samarbejde.


Sikre, at hovedbestyrelsesmedlemmerne er i stand til at udfylde deres plads på betryggende vis.

 • Uddannelsesplan for nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Hovedbestyrelsen følger relevante kurser og seminarer fra BL.

Målsætningen vurderes og justeres løbende.
Der gives en status på målsætningen på repræsentantskabsmødet og den justerede målsætning præsenteres.